วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เรื่อง

ความขัดแย้งและการประสานประโยชน์ระหว่างประเทศ

 
ส33101 ประวัติศาสตร์
ปีการศึกษา 1/2555
โรงเรียนสตรีวิทยา

ที่ปรึกษา


อาจารย์ ปรางค์สุวรรณ  ศักดิ์โสภณกุล

จัดทำโดย
                                   
      1.  ณัฐนิชา เล็งวิทยา                      ม.6.10    เลขที่  7
      2.  ดลพร เต็มคุณธรรม                    ม.6.10   เลขที่  8
      3.  พร้อมพิชชา เหลี่ยมมงคลกุล      ม.6.10    เลขที่  12
      4.  ภัทราภรณ์ จินากุล                     ม.6.10   เลขที่  16
      5.  วศินี จิตตภิรมย์                          ม.6.10   เลขที่  19

คำนำ

          รายงานเรื่อง ความขัดแย้งและการประสานประโยชน์ระหว่างประเทศ จัดทำขึ้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสาเหตุของความขัดแย้งและวิธีการประสานประโยชน์ระหว่างประเทศ ภายในเนื้อหาประกอบด้วย สาเหตุความขัดแย้งระหว่างประเทศ การแก้ไขความขัดแย้ง ความร่วมมือแก้ไขความขัดแย้ง การประสานประโยชน์ระหว่างประเทศ ซึ่งข้อมูลได้ถูกค้นคว้ามาจากทางอินเตอร์เน็ต และหนังสือประกอบการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ม.4-6 เล่ม 2

            ทางคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานชิ้นนี้จะให้ความรู้และประโยชน์แก่ผู้อ่านและผู้สนใจที่จะศึกษาเรื่องความขัดแย้งและการประสานประโยชน์ระหว่างประเทศไม่มากก็น้อย
  

                                                                                                คณะผู้จัดทำ